`


سوالات تشریحی

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید

پیام به مدیر کل بهزیستی استان همدان

در صورتی که راهکاری برای بهبود خدمات دارید عنوان بفرمایید؟

کدام یک از خیابان های استان همدان برای معلولین بهینه سازی نشده؟

از کدام یک از کارمندان خدوم بهزیستی همدان بیشترین رضایت را دارید؟

پیام به معاون توانبخشی بهزیستی استان همدان

پیام به معاون امور اجتماعی بهزیستی استان همدان

پیام به معاون پیشگیری بهزیستی استان همدان

پرسش های دوگزینه ای

لطفا گزینه ای مورد نظر خود را انتخاب کنید

آیا از سایت جدید بهزیستی راضی هستید؟
آیا از میز خدمت الکترونیکی راضی هستید؟

پرسش های چندگزینه ای

لطفا گزینه ای که به نظر شما نزدیکتر است را انتخاب کنید

کدامیک از مراکز بهزیستی به شما نزدیکتر است؟