آيا پرداخت مستمري ها به موقع است؟

آيا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟

آيا تا كنون با مدير كل بهزيستي ملاقات حضوري داشته ايد؟ و در خواست شما انجام شده؟

آيا مي دانيد كودك آزاري و همسر آزاري جرم مي باشد؟

كداميك از معاونتهاي بهزيستي در انجام خدمات رو به جامعه هدف موفق تر هستند؟

آيا از فرايند صدور مجوز مراكز تخت پوشش بهزيستي رضايت داريد؟

آيا ازفرايند فرزند خواندگي اطلاع داريد؟

بهترين را ارتباط با خدمات بهزيستي كدام است؟

ايا از محرمانگي اطلاعات مدد جويان بهزيستي رضايت داريد؟

از كداميك از خدمات بهزيستي استفاده كرده ايد؟

ميزان اطلاعات شما از خدمات بهزيستي چقدر است؟

برخورد كارمندان بهزيستی را چگونه ارزیابی میکنید؟

نظر شما راجع به وب سايت جدید بهزیستی كدام یک از گزینه های ذیل میباشد؟